fbpx

Pořadatel kurzu

Vodácký oddíl NEPTUN ZNOJMO z.s. (dále jen spolek), IČO: 494 38 441, vedený krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 4611, se sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo 669 02 je oprávněnou osobou vzhledem k živnostenskému zákonu na pořádání vodáckých kurzů.

Objednávka kurzu

Účastník kurzu si zvolený kurz může objednat přes objednávkový formulář. Spolek je povinen potvrdit účastníkovi kurzu, že jeho objednávka byla akceptována nebo odmítnuta (např. díky obsazenosti kurzu). V případě potvrzení objednávky bude účastníkovi kurzu zaslána informace o způsobu platby kurzovného.

Cenové podmínky

Cena (dále kurzovné) mezi spolkem a účastníkem kurzu je stanovena smluvně. Účastník kurzu se zavazuje uhradit smluvenou částku dle obdrženého variabilního symbolu na číslo účtu 2400870178/2010, Fio banka, do 14 dnů od potvrzení o účasti a vystavení faktury. V případě složení příslušné částky v uvedeném termínu bude objednávka brána spolkem jako závazná. V případě neuhrazení celé částky v uvedeném termínu není spolek dále vázán objednávkou účastníka.

Storno podmínky, rušení kurzu, změna programu

 • V případě nenaplnění kurzu požadovaným počtem účastníků v termínu 5 dnů před plánovaným zahájením kurzu se kurz ruší a kurzovné se vrací v plné výši.

 • V případě nepříznivých klimatických podmínek (povodně, nesjízdnost) nebo nenadálých podmínek před zahájením, kdy vzhledem k bezpečnosti účastníka kurzu není možné kurz realizovat, se kurz ruší a uhrazené kurzovné se vrací v plné výši.

 • V případě stornování kurzu účastníkem 30 dní před začátkem kurzu se vrací účastníkovi uhrazené kurzovné v plné výši. V případě stornování kurzu účastníkem méně jak 30 dní před začátkem kurzu se kurzovné nevrací a propadá ve prospěch spolku. Za den stornování je považován den oznámení této skutečnosti spolku.

 • V případě neúčasti z jakýchkoliv příčin nebo v případě přerušení účasti na kurzu účastníkem se kurzovné nevrací.

 • Spolek si vyhrazuje právo na změnu programu tak, aby nebyl ohrožen plánovaný průběh kurzu nebo bezpečnost účastníka kurzu.

 • Spolek si vyhrazuje právo na zrušení již probíhajícího kurzu v případě závažných událostí nastalých během kurzu (nepříznivé klimatické jevy, živelné pohromy, vysoký nebo nízký stav vodních hladin atd.).

Provozní řád

Vzhledem k náročnosti a ke zvýšenému riziku vzniku úrazů během kurzu se jeho účastnící zavazují:

 • účastnit se na kurzu na vlastní nebezpečí;

 • dbát pokynů organizátorů a instruktorů kurzu;

 • zdravotní stav účastníka kurzu je takový, že umožňuje absolvovat celý kurz bez fyzických či psychických problémů.

 • Účastník neměl, nemá nebo netrpí na úporné bolesti hlavy, závratě, cévní mozkovou příhodu, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdečního rytmu, anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční, srdeční vady, jiné nemoci srdce a cév, embolii, trombózu či jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsii, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu atd.;

 • při pobytu na vodě mít na sobě povinně odpovídající záchranné a ochranné vybavení stanovené instruktorem, které bude řádně upevněno na těle;

 • vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav účastníka kurzu musí odpovídat náročnosti kurzu;

 • neriskovat a neprovádět takové úkony, které by mohly ohrozit zdraví účastníka nebo jiných účastníků kurzu;

 • je zakázáno být pod vlivem alkoholu, či jiných omamných a psychotropních látek během pobytu na vodě. Taktéž se nesmí užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí účastníka;

 • do věku 18 let musí účastník absolvovat kurz v doprovodu osoby starší 18 let jako zástupcem, který bude dbát na jeho bezpečnost;

 • účastník kurzu je plavec (plavec je osoba, která uplave alespoň 200m libovolným plaveckým způsobem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 10m);

 • na kurzu používat odpovídající materiální a záchranné vybavení;

 • uhradit škodu vzniklou účastníkem na zapůjčených věcech spolku nebo škodu na věcech způsobených zapůjčenou věcí účastníkem;

 • souhlasit s poskytnutím osobních údajů, zvláště jméno a příjmení, telefonický a mailový kontakt, pro evidenci účastníků kurzu;

 • účastník kurzu bere na vědomí, že fotografie pořízené během kurzu mohou být použity na webových stránkách a sociálních sítích spolku.

 • účastník kurzu prohlašuje, že v den začátku kurzu splňuje vstupní dovednosti, které jsou u příslušného kurzu vyžadovány. Vstupní dovednosti jsou uvedeny podrobně vždy v popisu každého kurzu.

V případě porušení pokynů si spolek vyhrazuje právo nevzít účastníka kurzu na vodu, či ho úplně z kurzu vyloučit, bez nároku na vrácení jakékoli částky kurzovného. V těchto případech se vyloučení účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany spolku.

Spolek neodpovídá za ztrátu, poškození, nebo krádež majetku účastníka v průběhu kurzu.

Informace o zpracování osobních údajů: Odesláním přihlášky na kurz potvrzuji správnost výše uvedených údajů a beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je Vodácký oddíl Neptun Znojmo, U Obří hlavy 7, který zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s evropským nařízením (EU)  o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem organizace uvedeného pobytu a to na základě právního titulu pro splnění smlouvy. 

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.