fbpx
 1. Provozovatelem Vodáckého centra Stará vodárna (dále jen Vodárna) je Vodácký oddíl Neptun Znojmo, U Obří hlavy 7, 669 02, Znojmo, IČO 49438441.

 2. Za provoz Vodárny zodpovídá správce areálu – David Gros (tel.: +420 722 937 756, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo jím určený zástupce.

 3. Vodárna je přístupná široké veřejnosti do vnějších prostor tj. venkovní oplocený areál, venkovní budova se sociálním zařízením, expoziční a výstavní plochy, naučná střešní zahrada a vyhlídková věžička – všechny tyto prostory jsou klasifikovány jako vnější.

  Do vnitřních prostor (klubovny, sál, vnitřní sociální zařízení) je možné vstoupit pouze za vědomí vedoucích jednotlivých aktivit v čisté obuvi nebo v přezůvkách.

 4. Povinností každého návštěvníka je seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení!

  Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí, to se týká i kol umístěných ve stojanech.

 5. Provoz Vodárny je celotýdenní dle platné otevírací doby a je rozdělen do dvou období:

  • letní období – květen až srpen,

  • zimní období – září až duben.

 6. V letním období v areálu Vodárny návštěvníkům nabízíme:

  • multifunkční venkovní hřiště (fotbal, volejbal, nohejbal, tenis a další hry),

  • beachvolejbalové hřiště,

  • naučnou střešní zahradu s chráněnými rostlinami Znojemska,

  • výstavní plochy pro širokou škálu vystavovatelů na různá témata,

  • táboření (ubytování ve vlastních stanech ve vyhrazeném prostoru v areálu - kapacita 30 - 40 stanů),

  • sociální zařízení (WC, sprchy).

 7. Dále návštěvníkům nabízíme tyto služby:

  • kurzy první pomoci zaměřené na kardiopulmonální resuscitaci,

  • výuka jízdy na všech typech lodí,

  • vodácké kurzy,

  • sportovní akce (Amatérská volejbalová liga, Odemykání Dyje aj.),

  • kulturní akce (Ozvěny ekofilmu, výstavy aj.),

  • zapůjčení sportovního a vodáckého vybavení.

 8. V případě úrazu je v areálu vybavená lékárnička, která je ve veřejně přístupném prostoru. Zraněný se hlásí správci areálu příp. jeho zástupci, kteří jsou proškoleni v podání první pomoci.

 9. Za úklid společných prostor zodpovídá provozovatel. Za úklid v klubovnách a sálu zodpovídá vedoucí aktivity. Po každém skončení aktivity zajistí její vedoucí zametení místnosti, posbírání zapomenutých věcí, případně jejich vrácení nebo odnesení. Zajistí, aby byla místnost využitelná pro jakoukoliv následující činnost tzn., uklidí všechny pomůcky, které potřeboval pro svoji činnost, a minimálně 10 minut intenzivně vyvětrá.

  Je zakázáno znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.

 10. Poškození jakéhokoliv materiálu, vybavení nebo areálu (případně ztráty) je nutné toto bezprostředně hlásit správci areálu a případně uhradit jeho adekvátní hodnotu. V případě nezastižení správce se musí závada ohlásit emailem nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění.

 11. Poškození nebo zničení žíněnky se okamžitě hlásí správci. Správce je oprávněn žádat náhradu škody ve výši 200 - 1 000 Kč dle rozsahu poškození.

 12. Sprchu lze používat pouze za podmínky jejího úklidu. Tzn., jestliže je po skončení sprchování před sprchou mokro (vrstva vody), zodpovídá vedoucí aktivity za její vytření.

 13. Kuchyň lze používat pouze za podmínky jejího úklidu viz samostatná příloha Pravidla pro provoz kuchyňky.

 14. V hlavním sále se musí používat buď bílá čistá sálová obuv bez výrazného vzorku, nebo musí být návštěvníci bosi. Výjimky jsou nepřípustné.

 15. V areálu se třídí odpad do vyhrazených nádob (PET lahve, papír, směsný odpad).

 16. Manipulovat s redukčními ventily na topení je povoleno pouze na výslovné přání provozovatele areálu.

 17. Vstup do vnitřních prostor se zvířetem je zakázán.

 18. Vstup do vnějších prostor se zvířetem je povolen pouze na osobní odpovědnost majitele zvířete. Ten nese následky za případné škody způsobené zvířetem. V případě znečištění vnějšího prostoru zvířetem je majitel povinen uklidit znečištěnou plochu.

 19. Při ztrátě klíče je odpovědná osoba povinna zaplatit 1 000 Kč za nový klíč.

 20. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

 21. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

 22. Všichni uživatelé Vodárny jsou povinni:

  • dbát na bezpečnost svou i ostatních osob,

  • přezouvat se,

  • zacházet šetrně s veškerým zařízením a vybavením,

  • veškeré vybavení vracet po skončení aktivity na původní místa.

 23. Všichni uživatelé Vodárny mají zakázáno:

  • v celém areálu kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky,

  • užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat,

  • jakkoliv zasahovat do instalovaného počítačového vybavení a elektrických rozvodů,

  • přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví,

  • svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.

 24. Uživatel je povinen škody jím způsobené uhradit v plné výši.

 25. Správce má právo osobu porušující tato pravidla vykázat z prostor Vodárny a zakázat jí vstup až na dobu neurčitou.

 26. Provozovatel neručí za odložené věci ponechané bez dozoru.

 27. Vstup do areálu a jakákoliv činnost v areálu je na vlastní nebezpečí.

 

Ve Znojmě dne 1.6.2016

David Gros
 • vedoucí VO Neptun Znojmo

 • tel.: +420 722 937 756

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • web: http://neptun.vodaci.org, http://centrumvodarna.cz

 

Přílohy

K provoznímu řádu navíc musí návštěvníci a uživatelé jednotlivých dalších aktivit dodržovat provozní řády těchto aktivit.

 

Pravidla pro provoz kuchyňky

 1. Každý, kdo používá kuchyňku, je povinen co nejdříve, nejpozději však do opuštění Vodárny, kuchyňku uklidit.

 2. Při úklidu linky je třeba dbát zejména na:

  • umyté, utřené a uklizené nádobí,

  • uklizenou a umytou kuchyňskou linku,

  • prázdný a čistý dřez,

  • čistý sporák.

 3. Poškození kuchyňského vybavení je nutné minimalizovat a oznámit správci areálu.

 4. Pro krájení je nutné použít prkénko, nekrájí se přímo na kuchyňské lince.

 5. Při umývání v jarové vodě je nutné nádobí opláchnout ve vodě čisté.

 6. Umyté nádobí je nutné před uložením utřít utěrkou.

 7. Utěrky požíváme pouze na nádobí, po použití je potřeba je pověsit na usušení, příp. vzít domů na vyprání.

 8. Erárními surovinami (čaj, cukr atd.) šetříme a využíváme je rozumně pro běžný provoz.

 9. Ve skříňce pod sporákem se skladuje jídlo zbylé z tábora a akcí. Ukládají se zde potraviny pouze trvanlivé a uložené tak, aby se nenarušila jejich nezávadnost. Je volně k použití na akce pořádané VO Neptun Znojmo.

 10. Lednička se používá pouze při delších akcích. Je nutné ji po ukončení používání vypnout, zlikvidovat všechny uložené potraviny a nechat pootevřenou (v případě znečištění vytřít).

 11. Při vaření šetříme elektrickou energií.

 

Ve Znojmě dne 1.6.2016

David Gros
 • vedoucí VO Neptun Znojmo

 • tel.: +420 722 937 756

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • web: http://neptun.vodaci.org, http://centrumvodarna.czPravidla pro provoz hřišť, her a sportovního vybavení

 1. Používání hřišť je dovoleno pouze v platné otevírací době. Vstupem do prostoru hřiště je každý návštěvník povinen dodržovat tento řád a dbát pokynů správce.

 2. Rezervaci hřiště je možné provést na webových stránkách www.centrumvodarna.cz, telefonicky na +420 722 937 756 nebo osobně v areálu.

 3. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na hřiště ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení kurtu po telefonické nebo internetové rezervaci nebude hráči umožněn tento způsob rezervace.

 4. Herní doba na hřišti je po 30ti minutách. Každý hráč si může hřiště zarezervovat maximálně na 120 minut. Cena za pronájem hřiště je dána platným ceníkem.

 5. Po skončení hry je uživatel hřiště povinen je celé uklidit. U beachvolejbalového hřiště maximálně srovnat pískový povrch včetně volných zón.

 6. Je zakázáno:

  • vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi,

  • vodit na hřiště psy a jiná zvířata,

  • vnášet na hřiště sklo,

  • vjíždět na hřiště vozidly,

  • záměrně poškozovat hřiště,

  • kouřit.

 7. K hřištím patří sociální zařízení umístěné ve vnějších prostorách areálu. Na těchto sociálních zařízeních jsou návštěvníci povinni zachovávat čistotu a udržovat pořádek.

 8. V rámci ceny za hřiště je i zapůjčení sportovního vybavení pro konkrétní hry. Toto vybavení smí být využíváno pouze k účelům, ke kterým bylo vyrobeno.

 9. Návštěvník, který nebude dodržovat tento řád nebo neuposlechne pokyny správce, bude z hřiště vykázán.

 

Ve Znojmě dne 1.6.2016

David Gros
 • vedoucí VO Neptun Znojmo

 • tel.: +420 722 937 756

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • web: http://neptun.vodaci.org, http://centrumvodarna.czPravidla pro provoz ostatních služeb a vybavení

Tábořiště

 1. Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do tábořiště oznámit svůj příchod správci areálu.

 2. Poplatky se platí ihned po příjezdu / příchodu správci areálu dle platného ceníku.

 3. Stany je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem tábořiště.

 4. Prostory tábořiště nejsou střeženy, za své zdraví a věci si ručí hosté a návštěvníci sami.

 5. Na pozemcích areálu a sociálních zařízeních je nutno udržovat čistotu a pořádek.

 6. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob k tomu určených.

 7. Rozdělávání ohně je možné pouze na vyhrazeném ohništi.

 8. V době od 22:00 do 6:00 hodin je povinnost zachovávat noční klid.

 9. Přísný zákaz řezání, kácení a jiného poškozování vegetace.

 10. Možnost parkování aut je buď v ulici před areálem, nebo na bezplatném parkovišti vzdáleném zhruba 200 m od areálu.

 11. Při hrubém porušení provozního řádu má správce právo vyloučit osoby, které se dopustily přestupku v prostoru tábořiště, bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.

 12. Kouřit je v celém areálu zakázáno.

 

Počítačové vybavení, internet a audio zařízení

 1. Počítač a audio-vizuální soustava v hlavním sále jsou k dispozici nájemníkům sálu.

 2. V areálu je zdarma přístupný internet.

 3. Uživatelé PC nesmí bez souhlasu správce:

  • měnit konfiguraci systému,

  • zasahovat do jiných programů,

  • nahrávat vlastní soubory do počítače,

  • instalovat software,

  • připojovat externí hardware,

  • manipulovat s hardwarem (manipulací je myšleno přemísťování, odpojování připojených periferních zařízení, monitorů a dataprojektorů).

 4. Stahování nelegálního obsahu z internetu a prohlížení stránek, které jsou v rozporu s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, a erotických stránek je zakázáno!

 5. Uživatelé PC jsou povinni respektovat pokyny správce.

 6. V případě neuposlechnutí pokynů a pravidel uhradí uživatel škody takto vzniklé.

 7. Uživatel je povinen v případě poruchy na užívaném zařízení ihned přerušit práci a poruchu nahlásit správci areálu.

 8. Ovládání audio soustavy v hlavním sále:

  1. Před zapnutím se ujistěte, zda jsou na zesilovači oba kruhové ovladače otočeny na nejnižší hodnotu.

  2. Poté zapněte zesilovač a mixážní pult.

  3. Na zesilovači nastavte oba kruhové ovladače do pozice na polovinu maximálního výkonu (maximálně 2/3).

  4. Na mixážním pultu pak u vstupního zařízení regulujete hlasitost (černá táhla) a další parametry a u globálního nastavení nastavujete vyvážení pravé a levé strany (modrá táhla).

  5. Vlastní počítač je možné připojit pomocí redukce 2xCinch - 1x stereo jack 3,5.

  6. Před vypnutím snižte hlasitost na mixážním pultu, poté nastavte oba kruhové ovladače na zesilovači na minimální hodnotu. Potom vypněte mixážní pult i zesilovač.

 

Ve Znojmě dne 1.6.2016

David Gros
 • vedoucí VO Neptun Znojmo

 • tel.: +420 722 937 756

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • web: http://neptun.vodaci.org, http://centrumvodarna.cz

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.